Nepal 2010 - Marty Thornton Photos

Prayer wheels at Kagbeni's monastery.