Nepal 2010 - Marty Thornton Photos

One of the three Nilgiri peaks above Kagbeni.