Nepal 2010 - Marty Thornton Photos

Part of old Kagbeni