Nepal 2010 - Marty Thornton Photos

Narrow street in old Kagbeni