Nepal 2010 - Marty Thornton Photos

Nilgiri from Kagbeni